Informacje i regulamin obowiązujący w Domkach Familijnych w Bobolinie

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa noclegów dla klientów Domków Familijnych Bobolin/Dąbki oraz ich mienia - zarządza się co następuje:
 • Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez właściciela obiektów noclegowych Domków Familijnych w Bobolinie  w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w wyżej wymienionych obiektach oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Domkach Familijnych Bobolin .
 • Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionych obiektów.
 • Zakaz napełniania basenów wodą z urządzeń należących do domków familijnych oraz ogrzewania wody urządzeniami należącymi do wyposażenia domków. W związku z nie pobieraniem dodatkowych opłat za energię elektryczną oraz zużycie wody nie zastosowanie się do tego postanowienia skutkuje karą pieniężną 500zł.
 • Pomieszczenia mieszkalne w Domkach Familijnych Bobolin  wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15 : 00 i kończy się o godzinie 10 : 00 dnia następnego.
 • Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „gościem” określa czas swego pobytu.
 • Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi Domków Familijnych Bobolin  do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. Właściciel może nie uwzględnić życzenia gościa przedłużenia najmu pomieszczenia mieszkalnego w przypadku braku wolnych miejsc.
 • Wpłata zadatku na poczet pobytu w Domkach Familijnych Bobolin jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu, pozostałą część należności należy uregulować w momencie przekazania kluczy. Rezygnacja z pobytu w okresie krótszym niż 1 miesiąc powoduje obowiązek uregulowania pełnej kwoty należnej za rezerwowany pobyt.
 • Osoby nie będące gośćmi Domków Familijnych (nie meldowane) nie mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na terenie obiektu.
 • W pomieszczeniach mieszkalnych Domków Familijnych w Bobolinie należy zachować ciszę nocną od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych. Smażenie ryb tylko w miejscu wyznaczonym na terenie obiektu(zakaz w domkach). 
 • Zakaz rozpalania i grillowania na tarasach domków!
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domków Familijnych w Bobolinie, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa.
 • Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych - przez gości na teren obiektów Domków Familijnych Bobolin regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego - Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
 • Właściciel obiektu Domki Familijne nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Domków Familijnych Bobolin parking jest parkingiem niestrzeżonym.
 • Gość Domków Familijnych Bobolin ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem. Na teren obiektów nie wolno wprowadzać psów następujących ras: rottweiler, pitt bull terier, bull terier, japanase tosas, dogo argentino, fila brazilliero, staffordshire bull terier, amerykański staffordshire terier oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych. Właściciele winni posiadać dokumenty zwierzęcia podczas pobytu. Zgodę na pobyt z pupilem wyraża właściciel obiektu.
 • W czasie poruszania się gościa po terenie Domków Familijnych Bobolin ze zwierzęciem, winno być ono prowadzone na smyczy, a w przypadku psa dodatkowo w kagańcu
 • Gość Domków Familijnych Bobolin ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych w Domków Familijnych Bobolin.
 • Zdanie domku odbywa się w obecności pracowników obiektu. W przypadku pozostawienia domku w nieładzie wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60zł. Środki czystości(np. papier toaletowy, ściereczki, płyn do naczyń itp.) we własnym zakresie.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami)

Domki Familijne to wspaniały wypoczynek na Pomorzu Środkowym